En nu doorpakken!

Op maandag 24 en donderdag 27 januari organiseerde de gemeente Hoeksche Waard in het kader van de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta twee digitale werkgeverstafels. In totaal 20 werkgevers uit diverse sectoren als ICT, detailhandel, zorg, kinderopvang, industrie, logistiek, techniek, arbeidsbemiddeling, groothandel en de agrarische sector namen deel aan deze interessante bijeenkomst. Doel was om een beter beeld te krijgen van de behoefte bij ondernemers om de arbeidsmarkt te versterken en te horen waar zij meerwaarde zien van een samenwerking tussen de Zuid-Hollandse eilanden.

Tijdens de bijeenkomst werd afgesproken de deelnemers te informeren over de acties die ondernomen worden. Dit bericht geeft daar een update van.

Regionaal
Vanuit de Regiodeal worden verschillende initiatieven ontwikkeld om onderwijs en de arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten en beter samen te werken om de uitdagingen in de toekomst aan te kunnen pakken. Deze initiatieven komen mede voort uit de opbrengst van de werkgeversbijeenkomsten van januari.

 • Aanvraag voor sectortafel Techniek
  SOB Hoeksche Waard heeft bij de organisatie van de Regio Deal een financiële bijdrage gevraagd voor de sectortafel Techniek. Doel van deze tafel is de technische arbeidsmarkt te versterken door betere samenwerking tussen het techniekonderwijs en ondernemers, meer jongeren en inwoners te interesseren voor een baan in de techniek en het aanbod aan technische opleidingen in de Zuid-Hollandse Delta te vergroten.
 • Leerlijn assistent-kok
  Met gemeenten op Voorne-Putten en de gemeenten Goeree-Overflakkee en Hoeksche Waard is een leerlijn van assistent-kok gerealiseerd, waarbij kandidaten mogen leren (o.a. snij- en kooktechnieken), stage lopen en een contract van 6 maanden krijgen. Doel is het tekort aan koks te ondervangen en daarmee de horeca te helpen. Vanuit dit traject gaat er verder gekeken worden naar andere mogelijkheden.
 • Tweede onderwijstafel in Actief College
  Op 13 april is met het regionale beroepsonderwijs de tweede onderwijstafel georganiseerd op het Actief College in Oud-Beijerland. Vertegenwoordigers/bestuurders uit het onderwijs van de Zuid-Hollandse Delta presenteerden een mooi programma, waaronder een overzicht van al het VO en MBO op de drie eilanden en van ieder eiland verschillende business cases.
 • Regiobrede bijeenkomsten met ondernemers
  De werkgroep Onderwijs & Arbeidsmarkt heeft voorgesteld om in 2022, 2023 en 2024 met de werkgeverstafels door te gaan om de plannen rond onderwijs en arbeidsmarkt in de Regio Deal af te stemmen. Dit moeten regiobrede bijeenkomsten worden met ondernemers van alle 3 de eilanden.
 • Gezamenlijk aanbod leerwerkbedrijven
  Er wordt hard gewerkt aan versterking van het gezamenlijke aanbod van de drie leerwerkbedrijven HW werkt!, Voorne-Putten Werkt en Webego. In overleg met het bedrijfsleven worden nieuwe leerlijnen ontwikkeld of bestaande leerlijnen versterkt. Voor Hoeksche Waard betekent dit, dat het leerhuis van HW werkt! steeds meer vorm krijgt en samen met de twee andere eilanden en met SOB-HW een leerlijn Techniek wordt gestart.
 • Sociaal ondernemerschap
  In de komende periode worden nieuwe plannen verder uitgewerkt voor onderwijs en sociaal ondernemerschap.
 • Regionaal platform
  In de komende periode wordt de businesscase regionaal platform verder uitgewerkt. De ambitie is de verbreding en versterking van de samenwerking (onderwijs en arbeidsmarkt) binnen de Zuid-Hollandse Delta. Dit behelst het opzetten van een verbindend platform in de regio deal die lokale initiatieven aan elkaar verbindt. De doelstelling van de regio deal is regionale samenwerking die een overkoepeld platform faciliteert waar vraag en aanbod van werkzoekenden en aanbieders van werk- en opleidingsplekken van de verschillende gemeenten in samenkomt met behoud van de eigen identiteit van die gemeenten.

Lokaal
Door in de Hoeksche Waard beter met elkaar samen te werken is er veel winst te behalen, zowel voor de bedrijven als de (toekomstige) medewerkers. Ondernemers, gemeente en onderwijs werken al langer op lokaal niveau samen om dit te realiseren. Dat leidt onder andere tot de volgende al lopende of in voorbereiding zijnde acties.

 • Bedrijvendagen voor de medewerkers van de toekomst
  Op 13 april konden alle 3e jaars mavo/vmbo-leerlingen van de middelbare scholen in Hoeksche Waard op bedrijfsbezoek gaan om hun toekomstige beroepsmogelijkheden en potentiële werkgevers te verkennen. Dat wordt op 8 juni herhaald.
 • Promotie techniek HW
  Er wordt een promotiecampagne opgezet om techniekbedrijven in Hoeksche Waard zichtbaarder te maken.
 • Traineeship mbo techniek
  Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een traineeship voor net afgestudeerden mbo’ers in techniek.
 • Website www.werkenenlerenhw.nl
  De website werkenenlerenhw.nl en de promotiecampagnes daarvoor worden uitgebreid en geoptimaliseerd.
 • Opleidingscontract en baan
  In mei 2022 ontvangen kandidaten van de tweede batch zorg/niveau 3 een certificaat voor het voorschakeltraject dat zij hebben doorlopen. Zij gaan vervolgens door met een contract naar een BBL-opleiding. Allen zijn voorzien van een baan. Betrokken partijen zijn: UWV (Rijnmond en Drechtsteden), HW werkt, SOB-HW, Da Vinci College, VO-scholen HW en Thuis in de Kern HW. Ook worden de tafels uitgebreid met andere zorgpartijen, zoals Gemiva.
 • Smarthub finance, online marketing en juridisch
  Samen met Inholland InCollab is een eerste smarthub opgezet waar studenten samen met ondernemers uit de HW aan de slag gaan met vraagstukken over finance, online marketing en law. Dit jaar vindt uitbreiding plaats met een tweede smarthub, die meer gericht is op MBO-studenten.
 • Leerlijnen sectortafel Zorg
  In de sectortafel Zorg zijn de leerlijnen BBL niveau 3 en 4 reeds opgezet. Hieruit zijn al mooie resultaten naar voren gekomen. Op dit moment wordt er hard gewerkt om ook BBL niveau 1 en 2 op te zetten, zodat meer kandidaten de weg naar werk in de zorg vinden. Nu al wordt er met verschillende doelgroepen gewerkt. Een aantal daarvan is al voorzien zijn van een baan in de zorg.
 • Beweging bij sectortafel Logistiek
  De sectortafel logistiek staat nog in de kinderschoenen, maar ook van daaruit zijn er bewegingen waarneembaar.

Vervolg
In de komende periode vinden er werkgeversbijeenkomsten plaats op Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee.

Het laatste nieuws

Nieuws uit programmalijn duurzaamheid

Binnen de programmalijn Duurzaamheid spelen mooie projecten. Bij de Beroepscampus in Sommelsdijk op Goeree-Overflakkee bijvoorbeeld, krijgen leerlingen lesprogramma’s over circulariteit. Een ander mooi initiatief is Stichting Tiny Houses GO. De stichting start met de ontwikkeling en bouw van circulaire tiny houses. Deze initiatieven op Goeree-Overflakkee krijgen ondersteuning van de Regio Deal.

Gratis drinkwater tappen in de Zuid-Hollandse Delta kan op steeds meer plekken

Tijdens het wandelen of fietsen een bidon vullen met lekker, schoon drinkwater. Op steeds meer plekken in de Zuid-Hollandse Delta kan dat al. Het plan is om op minimaal 30 plekken in de regio watertappunten aan te leggen of bestaande watertappunten te koppelen aan het netwerk van recreatieve wandel- en fietsroutes rond het Haringvliet. De afgelopen periode kwamen er al verschillende watertappunten bij, waaronder twee in Hellevoetsluis, drie in Goeree-Overflakkee en één in de Hoeksche Waard.

Derde Onderwijstafel te gast bij STC MBO College Brielle

De afgelopen weken zijn op het gebied van Onderwijs & Arbeidsmarkt weer een aantal mooie business cases goedgekeurd en leuke initiatieven geopperd. De behoefte aan samenwerking blijft bestaan. Daarom waren vele vertegenwoordigers van vo- en mbo-scholenscholen en van het ministerie van OCW voor de derde Onderwijstafel op 15 december te gast bij het Scheepvaart en Transport College (STC) MBO College in Brielle. Collegedirecteur Ellen Lok was de gastvrouw.

Ondernemers te gast bij Beroepencampus Goeree-Overflakkee

Op woensdag 23 november 2022 vond van 16.30 tot 18.00 uur de Ondernemerstafel Goeree-Overflakkee 2022 plaats in de Beroepscampus aan de Langeweg 111 in Middelharnis. De bijeenkomst georganiseerd door scholen van de Beroepscampus, de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta, de gemeente Goeree-Overflakkee, de Federatie Ondernemersverenigingen Goeree-Overflakkee (FOGO). Ook wethouder Berend Jan Bruggeman van Goeree-Overflakkee was aanwezig.

Business cases in de programmalijn Onderwijs & Arbeidsmarkt

In de afgelopen nieuwsbrieven heeft u al een en ander kunnen lezen over een paar business cases die binnen de programmalijn Onderwijs & Arbeidsmarkt (O&A) zijn gestart. Maar er speelt nog veel meer in deze programmalijn van de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta (ZHD). Hieronder leest u korte impressies van nog een aantal van de business cases die goedgekeurd en in uitvoering zijn of op punt van beginnen staan.

Practoraat Bodem en Water in de regio!

Sinds 1 september is Patrick Asmawidjaja aangesteld als practor Water en Bodem bij Yuverta in Dordrecht. Zoals een hbo een lector heeft, is er op het mbo een practor. De practor is dé hoofdonderzoeker binnen het practoraat van het mbo en heeft als taak om de samenwerking tussen praktijk, onderzoek en onderwijs te versterken. Men is dan ook erg enthousiast over de mogelijkheden die de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta hen biedt.