Business cases in de programmalijn Onderwijs & Arbeidsmarkt

In de afgelopen nieuwsbrieven heeft u al een en ander kunnen lezen over een paar business cases die binnen de programmalijn Onderwijs & Arbeidsmarkt (O&A) zijn gestart. Maar er speelt nog veel meer in deze programmalijn van de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta (ZHD). Hieronder leest u korte impressies van nog een aantal van de business cases die goedgekeurd en in uitvoering zijn of op punt van beginnen staan.

Business case: ontwikkelaanbod leerwerkbedrijven (1)
Doel: Samenwerking van de verschillende leerwerkbedrijven in de Zuid-Hollandse Delta versterken.

Stand van zaken:
Dit is de eerste business case die werkgroep O&A heeft opgestart. De verschillende leerwerkbedrijven in de ZHD kennen elkaars aanbod en ze proberen daar gebruik van te maken. Het idee is om hierin niet te gaan concurreren maar aanvullend op elkaar te zijn en de business case gezamenlijk door te ontwikkelen. De drie werkleerbedrijven werken inmiddels samen. Om te zorgen voor continuïteit is besloten, in 2023 de stimulering van de samenwerking voort te zetten en waar mogelijk door te ontwikkelen.

Business case: techniek vanuit Stichting Onderwijs en Bedrijfsleven Hoeksche Waard
Doel: De bekendheid van de technieksector verbeteren door samenwerkingen tussen het bedrijfsleven, onderwijs en de overheid te stimuleren en zo gezamenlijk nieuwe kansen creëren.

Stand van zaken:
Met deze businesscase heeft de bestuurstafel van de Regio Deal onlangs ingestemd. De business case is inmiddels opgestart.

Business case: GreenTechnology Campus
Doel: De Green Technology Campus wil inspireren tot nog bredere toepassing van hernieuwbare energie op de Zuid-Hollandse Eilanden: Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee en de Hoeksche Waard. De campus wil dit doen door de energietransitie mede mogelijk te maken met passend personeel en door op een innovatieve manier up-to-date en passend onderwijs aan te bieden.

Stand van zaken:
De bestuurstafel heeft in september de business case goedgekeurd. De uitvoering ervan staat op punt van beginnen.

Businesscase: Werkgeverstafels
Doel:Bekendheid van de programmalijn O&A en de Regio Deal vergroten, samenwerking bevorderen en aanzetten tot het inbrengen van business cases.

Stand van zaken:
Elk eiland zal eerst afzonderlijk een werkgeverstafel organiseren. In Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee hebben die al plaatsgevonden. Voorne-Putten organiseert een werkgeverstafel op 14 maart in samenwerking met de Economic Board Voorne Putten.

Business case: Onderwijstafels
Doel: Samenwerking van het onderwijs in de regio verbeteren, bekendheid van de Regio Deal vergroten, stimuleren om businesscases te bedenken en in te brengen en uiteindelijk ook samen te laten komen met de werkgeverstafels.

Stand van zaken:
Er zijn inmiddels drie onderwijstafels geweest. De derde is half december georganiseerd bij het STC in Brielle. Zie ook elders in deze nieuwsbrief.

Business case: Inzicht/overzicht vo en mbo-onderwijs op de eilanden
Doel: Duidelijke basisplaat van het onderwijs op de eilanden waar vanuit gekeken kan worden naar ontwikkelingen en businesscases voor de toekomst.

Stand van zaken:
In december 2022 heeft VastgoedDialoog de opdracht afgerond en tijdens de derde onderwijstafel bij het STC Brielle gepresenteerd. Met zowel de kwantitatieve als kwalitatieve analyse van het vo en het mbo in de Zuid-Hollandse Delta is nu een prima basis gelegd om samen toekomstvisies met uitvoeringsagenda voor het vo en het mbo op te stellen. Deze studie heeft voldoende kansen voor versterking van brede welvaart opgeleverd. Tijdens de derde onderwijstafel in Brielle is het resultaat van de projectgroep overhandigd aan Loek Bal van de Regio Deal ZHD (zie onderstaande foto).

Business case: Sociaal ondernemerschap / Inclusieve arbeidsmarkt
Doel: Een business case over social return met als doel, de Werkgevers Servicepunten (WSP’s) dichter bij elkaar te brengen.

Stand van zaken:
Businesscase case is recentelijk goedgekeurd en wordt in 2023 uitgevoerd.

Business case: Toekomstbestendig onderwijs op Goeree-Overflakkee als pilot in de Zuid-Hollandse Delta
Doel: De Beroepscampus gaat samen met Onderwijs, Ondernemers en Overheid doorlopende leerlijnen (vmbo-mbo) ontwikkelen en vertalen naar de Zuid-Hollandse Delta om zo de Zuid-Hollandse Delta te ontwikkelen tot een aantrekkelijke arbeidsmarkt voor jongeren binnen én buiten de regio.

Stand van zaken:
De werkgroep heeft de business case 8 december goedgekeurd. De business case gaat door voor akkoord door naar de Kleine Bestuurstafel en Portefeuillehouders Overleg Maatschappelijke Zaken in januari 2023.

Business case: Mbo-visie Zuid-Hollandse Delta
Doel: Opstellen van een duidelijke mbo-visie Zuid-Hollandse Delta. In het Rijk- Regio-overleg en in de Regio Board wordt zo’n visie node gemist. In een gebied met ruim 300.000 inwoners en een breed geschakeerd werkgeversveld is een breed mbo meer dan logisch. Zowel de werkgevers als de lokale overheden zijn ervan overtuigd dat een sterk mbo op de Zuid-Hollandse eilanden een zeer belangrijke vestigingsfactor is.

Stand van zaken:
Afgesproken is dat Ron Kooren (voorzitter CvB Albeda en lid Regio Board) samen de voorzitters College van Bestuur van Albeda, Zadkine, Lentiz, STC en Da Vinci aan de slag gaat om zo’n mbo-visie op te stellen. De programmalijn Onderwijs en Arbeidsmarkt zal direct hierbij betrokken worden. De eerste gesprekken zijn gevoerd. Begin 2023 vindt een gezamenlijke brainstorm plaats.

Businesscase: hbo Inholland
Doel: Onderzoeken welke realistische mogelijkheden er zijn voor hoger beroepsonderwijs in de Zuid-Hollandse Delta.

Stand van zaken:
Op initiatief van Inholland zijn wij in gesprek over mogelijkheden voor het hbo in de Zuid-Hollandse Delta. Het bedrijfsleven wil zich inspannen jongeren te behouden voor de ontwikkeling van de Zuid Hollandse Delta. Ook de gemeenten in de Zuid-Hollandse Delta vinden een betere aansluiting met het hbo- een duidelijke vestigingsvoorwaarde. Deze business case is bedoeld om een verkenning en daaruit vloeiend een duurzame samenwerking met Hogeschool InHolland, de gemeenten en werkgevers te realiseren.

Het laatste nieuws

Geslaagde ontwikkelmarkt
in Middelharnis

Ruim 40 werkzoekenden bezochten donderdag 2 november een ontwikkelmarkt in Middelharnis. Ze maakten zo kennis met de mogelijkheden om te leren voor een baan via...

Regio Zuid-Hollandse Delta vraagt steun aan Rijk voor behouden en versterken brede welvaart inwoners

De gemeenten Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard, Nissewaard, Voorne aan Zee en het Recreatieschap Voorne-Putten hebben gezamenlijk een aanvraag voor een Regio Deal ingediend bij het Rijk....

Twee nieuwe watertappunten geopend in Nissewaard

Gemeente Nissewaard opende op woensdag 25 oktober twee nieuwe watertappunten in Zuidland en Biert. Erik ter Velde, directeur Infra Evides, wethouder Martijn Hamerslag en Hennie...

Inspiratiebijeenkomst regionale samenwerking Zuid-Hollandse Delta

Begin oktober kwamen raadsleden van gemeenten Hoeksche Waard, Goeree Overflakkee, Nissewaard en Voorne aan Zee samen in Middelharnis. Daar werden zij bijgepraat over de stand...

Praktijkverklaring voor groepshulpen in kinderopvang

Vijf van de zes kandidaten van de nieuwe leerlijn Groepshulp Kinderopvang kregen op maandag 18 september feestelijk hun mbo-praktijkverklaring uitgereikt. De ander ontvangt het certificaat...

Stichting Tiny Houses GO bouwt eerste circulaire tiny house!

Stichting Tiny Houses GO is druk bezig met de bouw van het eerste circulaire tiny house. Het circulaire huis wordt gebouwd door mensen met een...