REGIO ZUID-HOLLANDSE DELTA

NIEUWE DEAL

INVESTEER JIJ SAMEN MET ONS EN HET RIJK?

De liefde voor de regio Zuid-Hollandse Delta, dát is wat we met elkaar delen. Een regio vol kansen, waar het fijn wonen, werken en leven is. We zijn dan ook blij dat het Rijk de komende jaren 10 miljoen in onze regio wil investeren. Om kansen te benutten en de regio nog sterker te maken.

De regio versterken doen we samen!
Voorwaarde aan de investering door het Rijk is wel dat we als regio hetzelfde bedrag investeren. Voor de zomer van 2024 wil het Rijk van ons horen hoe we onze regionale opgaven samen willen aanpakken en wat we daarvoor gaan doen. De afgelopen maanden zijn al diverse ideeën en projecten ingebracht. Zo hebben de regiogesprekken die in maart plaatsvonden ruim 60 voorstellen opgeleverd. Vanuit ondernemers, onderwijs, maatschappelijke organisaties en overheden is een mooie selectie aan ideeën en projecten opgehaald. Sommige al helemaal uitgewerkt in een projectvoorstel, andere nog slechts een eerste schetsidee. Maar bij elkaar geeft het ons een goed beeld van de gedrevenheid en het enthousiasme dat er in onze regio is.

Doe je mee?

Stand van zaken
De tot nu toe ingediende voorstellen zijn een goede basis om het convenant met het Rijk concreet te maken. Om deze voorstellen zorgvuldig te bekijken en af te wegen, werken we aan een afwegingskader en zetten we een selectieproces op. Daarmee gaan we in het najaar alle voorstellen nader bekijken en toetsen we of ze passend zijn binnen de doelstellingen van de Regio Deal.

Eerst volgende indiendatum voor projectvoorstellen
Vanaf 1 november is het afwegingskader gereed en komt er een daarop aangepast aanvraagformulier online beschikbaar.  Ook zijn de regio doelstellingen dan concreter en is het selectieproces helder. Nieuwe aanvragen voor regio-projecten kunnen vanaf 1 januari 2025 worden ingediend.

Wil je toch sneller aan de slag met je idee? Kijk dan of er mogelijkheden zijn binnen het Leaderprogramma Zuid-Hollandse Eilanden.

HET PROCES VAN AANVRAAG NAAR UITVOERING

Convenant
Alle ingediende voorstellen gebruiken we, samen met de doelstellingen uit de Regio Deal aanvraag als basis om het convenant, dat we moeten opstellen richting het Rijk, scherper te krijgen. Zo staat in dit convenant aangegeven hoe we onze ambities en doelstellingen willen gaan realiseren en welke gelden er vanuit de regio beschikbaar zijn. Ingediende voorstellen helpen om daar een duidelijker beeld over te krijgen. Het convenant is een stuk op hoofdlijnen en hoeft nog geen compleet uitgewerkte businesscases te bevatten. Het 1e concept convenant moet begin juni ingeleverd worden bij het Rijk.

Afwegingskader
Om te kunnen bepalen of een ingediend voorstel geschikt is voor de Regio Deal wordt er op dit moment een afwegingskader gemaakt. Bij dit afwegingskader is het belangrijk of het voorstel bijdraagt aan de versterking van de bede welvaart in Zuid-Hollandse Delta. Ook wordt gekeken hoe het past binnen de opgaven en programmalijnen van de regio. Welke regionale impact het voorstel heeft op de regio en of dit ook elders in de regio toepasbaar is. Verder wordt gekeken naar of het voorstel een innovatief karakter heeft, hoe integraal het voorstel is (met meerdere partijen, meerdere doelen) en hoe het zit met de cofinanciering ook vanuit de private partners.

Selectieprocedure
Belangrijke doelstelling van deze nieuwe Regio Deal, is het versterken van de regionale samenwerking. Om deze Next Step te maken, is een nieuwe vorm van samenwerken nodig. Vandaar dat we op dit moment bekijken welk samenwerkingsmodel hiervoor het beste is. We vinden het belangrijk dat alle partijen goed vertegenwoordigd zijn in het traject en een duidelijke rol en inbreng hebben. Zo onderzoeken we nu de vorm en samenstelling van de betrokkenen die de ingediende voorstellen kunnen beoordelen.

Gesprekken
In de periode september-december worden op basis van het afwegingskader alle ingediende voorstellen beoordeeld. Elke indiener krijgt een reactie of gesprek waarin de bevindingen worden teruggekoppeld. Als het project kansrijk blijkt op basis van de criteria van het afwegingskader bekijken we samen met u of we nog gegevens missen en waar eventuele koppelkansen te leggen zijn met andere ingediende projecten.

Zorgvuldig aan de slag
Het opstellen van een convenant, bepalen van rollen en taken in de samenwerking, uitwerken van concrete projectvoorstellen tot aan het ontvangen van de beschikking is een heel proces. Als regio, in samenspraak met de Dealmakers vanuit het Rijk, kiezen we er bewust voor om dit proces zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren. Zodat we vanaf 1 januari 2025 daadwerkelijk en goed van start kunnen met concrete projecten die de brede welvaart in de Zuid-Hollandse Delta versterken.

Tranches
In de nieuwe Regio Deal willen we als regio meer integraal en programmatisch aan de slag. Dit betekent dat we gaan werken met jaarplannen en tranches. Zo verdelen we het werk en de uitgaven beter over de jaren. We kunnen zo inspelen op ontwikkelingen en sturen op onze doelen. De eerst volgende tranche waarin nieuwe projectvoorstellen kunnen worden ingediend is per 1 januari 2025. De verwachting is dat aan het begin van 2026 en 2027 een nieuwe tranche en dus aanbiedmogelijkheid voor projecten wordt opengesteld.